Belastingherziening in een notendop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een notendop de komende belastingherziening weergegeven.

 • De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan ca. 2,0%-punt omlaag (dus van 42 naar 40%).
 • Het aangrijpingspunt van het toptarief wordt verhoogd.
 • De algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd.
 • De arbeidskorting voor inkomens tot € 50.000 wordt verruimd.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd, alsmede de kinderopvangtoeslag.
 • Er komt een gericht loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen.
 • Er komt een vereenvoudiging van de uitvoering van het belastingstelsel
 • Jaarlijks worden in het Belastingplan vereenvoudigingsvoorstellen opgenomen.
 • Er komt een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvangtoeslag.
 • Er worden voorstellen gedaan de doelmatigheid van duurzaamheidsprikkels voor auto’s te verhogen (Autobrief II).
 • Er komen maatregelen om onbedoelde belastingontwijking door dga’s tegen te gaan (zie motie in V-N 2014/60.12).
 • De vermogensrendementsheffing (box 3) wordt hervormd. Het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) wordt periodiek herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief blijft 30%. Er komt mogelijk een tegenbewijsregeling.
 • Uniformering btw-tarief met uitzondering van voedingsmiddelen.
 • Eigen en vreemd vermogen wordt mogelijk meer gelijk behandeld. Met de opbrengst wordt het VPB-tarief verlaagd.
 • De energiebelasting op elektriciteit wordt minder degressief. De opbrengst wordt teruggesluisd naar bedrijven.
 • Het gemeentelijke belastinggebied wordt mogelijk verruimd. Hierbij wordt uitgegaan van twee belastinggrondslagen: de OZB gebruikers en een ingezetenenheffing. Mogelijk wordt een aantal kleine gemeentelijke belastingen afgeschaft.

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën, 19 juni 2015, nr. AFP2015/512

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren.