We naderen het einde van het jaar en de balans wordt weer opgemaakt. Zijn er nog mogelijkheden om wat belasting te besparen. Belasting betalen hoort er gewoon bij. Maar te veel belasting betalen, dat wil toch niemand!

FISCAF belastingadvies heeft voor u als dga 7 tips en trucks op een rij gezet.

1. Optimaliseer uw beloning uit de bv

De belastingwetgeving verplicht u om aan uzelf een zakelijk salaris uit te betalen. Het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’ bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon wat u in een dienstbetrekking zou verdienen.
 • het hoogste loon van een van uw werknemers binnen uw bv’s.
 • € 44.000 per jaar.

Tip: keer dividend uit in plaats van extra salaris.

In sommige gevallen kan het aantrekkelijker zijn om aan uzelf dividend uit te keren in plaats van extra salaris. Salaris kost boven een belastbaar inkomen van € 57.585 52% aan belasting. Een dividenduitkering kost bij een vennootschapsbelasting tarief van 20% ‘slechts’ 40% belasting. U bespaart dus 12%. Heeft u nu het idee dat uw salaris te hoog is, overleg dat met uw accountant. Het gemis aan salarisinkomsten kunt u compenseren met dividend.

2. Structureer uw vermogen

Heeft u dit jaar geldmiddelen uit uw eigen bv gehaald, ga dan eerst na wat u ermee gedaan heeft. Heeft u het namelijk gebruikt voor de verbouwing van uw huis, dan kunt dit in een overeenkomst vastleggen, waardoor u de rente als hypotheekrente kunt aftrekken. Uiteraard moet de lening dan wel middels een annuïteit worden terugbetaald. Let op! De lening moet gemeld worden bij de Belastingdienst.

Heeft u tijdelijk geld uit de bv geleend voor consumptieve bestedingen, dan is het aan te raden een rekening-courant overeenkomst op te stellen. Bij een bedrag van meer dan € 17.500 bent u gehouden om een zakelijke rente aan uw bv te betalen. De lening valt voor u in box 3. Let op! Haalt u structuur geld uit uw bv voor consumptieve bestedingen dan zou de Belastingdienst kunnen stellen dat u feitelijk dividend heeft uitgekeerd. U moet dan over het onttrokken bedrag 25% inkomstenbelasting betalen.

TIP: leg de lening met de bv i.v.m. de eigen woning goed vast en stel de hypotheekrenteaftrek veilig!

3. BOX 3

Ieder jaar betaalt u 1,2% inkomstenbelasting over uw spaargeld. Toch wel veel als we nu naar de spaarrente kijken. De belastingdruk kan oplopen tot meer dan 100%! Wat kunt u er tegen doen?

TIPS:

Los een deel van uw hypotheek af vóór 31 december 2015. Dat scheelt box 3 belasting!

Als u toch nog een grote uitgave moet, doe het dan voor het einde van het jaar!

Een belastingvrije schenking aan kinderen biedt u hetzelfde resultaat!

4. Voorkom verliesverdamping

Een bv kan een verlies uit 2015 verrekenen met een winst uit 2014 en met winsten van de komende 9 jaar. Daarna verdampen de verliezen. Om dit te voorkomen kunt u mogelijk een voorziening vrij laten vallen of bijvoorbeeld een herwaardering op de voorraad toepassen.

Is er bijvoorbeeld in het verleden te veel op een bedrijfsmiddel afgeschreven kan een verzoek worden gedaan deze afschrijvingen terug te nemen. Verliezen kunnen dan alvast worden verrekend.

Tip: kijk of u uw boekhoudkundige winst kunt vergroten en voorkom verliesverdamping!

5. Belastingrente

De te betalen rente over inkomstenbelastingschulden is 4% per jaar. De teller bij de Belastingdienst gaat ieder jaar vanaf 1 juli lopen. Vroeger heette dat invorderingsrente, nu belastingrente. Voor de vennootschapsbelasting geldt zelfs een belastingrente van 8%.

Tip: betaal uw belastingaanslagen op tijd!

6. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek bestaat uit verschillende percentages, een minimaal investeringsbedrag en een maximaal bedrag.

Vanaf een bedrag van € 2.300 – € 55.745 krijgt de bv een extra aftrekpost 28% van het investeringsbedrag. Bedragen de investeringen meer dan € 309.693 dan is er geen recht op investeringsaftrek.

Terugkerende tips zijn investeringen naar voren halen, vanwege de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2014 of juist de vervanging van bedrijfsmiddelen uitstellen, vanwege de 5-jaarstermijn van de desinvesteringsbijtelling.

Tip: profiteer maximaal van deze aftrek en manage uw investeringen door naar investeringsbedragen te kijken! Haalt u het bedrag niet, schuif de investering dan door naar het volgend jaar!

7. Willekeurige afschrijvingen en energie-aftrek

Als u in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, dan heeft u mogelijk recht op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit kan een extra aftrekpost van 41,5% (EIA), 36%, 27% of 13,5% (allemaal MIA) opleveren. Het is afhankelijk in welke categorie de investering valt. Kijk voor meer informatie over deze tegemoetkomingen op RVO.nl.

Tip: investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen loont!

Het komt voor dat u als ondernemer in het buitenland goederen koopt, waarbij u een factuur uitgereikt krijgt met buitenlandse btw. Deze btw kunt u niet op uw periodieke aangifte claimen. Als ondernemer heeft u wel recht op teruggaaf van deze btw. U kunt de btw op een speciale manier terugvragen, namelijk elektronisch Lees verder

Onlangs deed rechtbank Den Haag een uitspraak in het kader van het claimen van btw. Belanghebbende had in de aangifte btw van zijn bv een bedrag van ruim € 30.000 aan btw teruggevraagd. De bv had namelijk een Porsche 911 gekocht.

De inspecteur van de Belastingdienst vroeg naar aanleiding van deze aangifte de facturen op die deze teruggaaf zouden moeten rechtvaardigen. Belanghebbende stuurt een kopiefactuur waarop het aankoopbedrag en btw staan vermeld. Op de factuur staat echter geen kenteken en chassisnummer van de Porsche vermeld. Daarnaast maakt belanghebbende niet duidelijk dat hij de Porsche in de bv voor belaste prestatie gaat gebruiken. Kortom: de voorbelasting van de Porsche kan niet worden teruggevraagd. Helaas voor deze belanghebbende.

Voorbelasting

Er is recht op aftrek van voorbelasting indien:

 • de aangekochte goederen en diensten gebruikt worden voor het verrichten van belaste prestaties: de bv van belanghebbende moet dus op een gegeven moment facturen sturen naar opdrachtgevers met btw.
 • de ondernemer beschikt over een juiste factuur.
 • de btw rechtstreeks aan de ondernemer in rekening is gebracht en de prestatie aan hem is verricht.
 • de factuur op de naam van de ondernemer staat.

Een factuur moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. De belangrijkste zaken die op een factuur moeten staan zijn:

 • de datum van de uitreiking factuur.
 • een opeenvolgend nummer.
 • het btw-nummer van de die de diensten verricht.
 • het btw-nummer van de afnemer.
 • de volledige naam en adres van de ondernemer en zijn afnemer.
 • de hoeveelheid en de aard van de goederen of omvang van de diensten.
 • de datum van levering
 • de vergoeding en het toegepaste btw tarief

In bovenstaande zaak ging het in eerste instantie niet mis door het ontbreken van de juiste factuur, maar vanwege het feit dat bv van belanghebbende niet eens recht had op vooraftrek. Waarschijnlijk had belanghebbende vergeten zijn adviseur te bellen en te vragen naar de btw gevolgen. Het was too good to be true!

Hier leest u de volledige uitspraak: Rechtbank Den Haag 3 juli 2015 (gepubliceerd 5 augustus 2015).

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een notendop de komende belastingherziening weergegeven.

 • De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan ca. 2,0%-punt omlaag (dus van 42 naar 40%).
 • Het aangrijpingspunt van het toptarief wordt verhoogd.
 • De algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd.
 • De arbeidskorting voor inkomens tot € 50.000 wordt verruimd.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd, alsmede de kinderopvangtoeslag.
 • Er komt een gericht loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen.
 • Er komt een vereenvoudiging van de uitvoering van het belastingstelsel
 • Jaarlijks worden in het Belastingplan vereenvoudigingsvoorstellen opgenomen.
 • Er komt een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvangtoeslag.
 • Er worden voorstellen gedaan de doelmatigheid van duurzaamheidsprikkels voor auto’s te verhogen (Autobrief II).
 • Er komen maatregelen om onbedoelde belastingontwijking door dga’s tegen te gaan (zie motie in V-N 2014/60.12).
 • De vermogensrendementsheffing (box 3) wordt hervormd. Het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) wordt periodiek herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief blijft 30%. Er komt mogelijk een tegenbewijsregeling.
 • Uniformering btw-tarief met uitzondering van voedingsmiddelen.
 • Eigen en vreemd vermogen wordt mogelijk meer gelijk behandeld. Met de opbrengst wordt het VPB-tarief verlaagd.
 • De energiebelasting op elektriciteit wordt minder degressief. De opbrengst wordt teruggesluisd naar bedrijven.
 • Het gemeentelijke belastinggebied wordt mogelijk verruimd. Hierbij wordt uitgegaan van twee belastinggrondslagen: de OZB gebruikers en een ingezetenenheffing. Mogelijk wordt een aantal kleine gemeentelijke belastingen afgeschaft.

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën, 19 juni 2015, nr. AFP2015/512

Het komt vaak voor dat de directeur-grootaandeelhouder geld opneemt uit zijn bv en daarmee een rekening courant schuld opbouwt. Deze schuld wordt in beginsel opgenomen bij de schulden in box 3 (sparen en beleggen) van de inkomstenbelasting. Is de schuld hoger dan € 17.500 (grens die de staatssecretaris ooit heeft gesteld) is hij gehouden een zakelijke rente aan zijn bv te betalen. Deze rente is belast tegen 20% (maximaal 25%) vennootschapsbelasting.  Hoe kijkt de fiscus aan tegen het oplopen van de rekening courant bij de eigen bv? Wat is dan een zakelijke rente? Welke maatregelen kan de fiscus hiertegen treffen? Wat zijn de mogelijkheden voor de dga om de rekening courant weg te werken? Allemaal vragen die in dit blog aan de orde komen. Lees verder